Aktuellt

2012-11-15

Naturvårdsverket utreder om tillsatser kan läcka ut från återvunnen betong som används i vägbyggen eller när gammal betong läggs på deponi.

2012-11-15

En ekodukt i Sandsjöbacka kan ge både bättre ekologiska samband och färre viltolyckor när djuren kan passera E6 på ett säkert sätt.

2012-10-05

I höstas var Christian, Maja och Patrik ute och elfiskade i flera av EnviroPlannings projekt. Genom att undersöka förekomst (antal) och kondition (längd och vikt) hos fisken kan man se om miljön är störd.

2012-10-04

Anna och Patrik från EnviroPlanning inventerade i augusti 2012 flodpärlmussla nedströms Melltorps kraftverk i Säveån. Inventeringen gjordes på uppdrag av Trafikverket i samband med byggstart av bärighetsförstärkningen av Väg 1778. Bitvis var bottnarna idealiska för flodpärlmussla med sand, grus och mindre stenar. Trots det gjordes inga fynd av arten eller av andra stormusslor.

2012-06-20

EnviroPlanning inventerar fågelfaunan på Kornbyberget, Tanumshede på uppdrag av Trafikverket. Syftet är att undersöka effekter av ny väg E6 på fågelfaunan, och att inhämta kunskap inför framtida projekt. Kornbyberget har unika naturvärden i form av sin storlek, mångformighet och ostördhet. Till stor del utgörs Kornbyberget av ett stort sammanhängande skogs- och hällmarksområde dominerad av tall, med inslag av våtmarker och lövskogsmiljöer med framförallt krattek.

Sidor