Aktuellt

2012-10-05

I höstas var Christian, Maja och Patrik ute och elfiskade i flera av EnviroPlannings projekt. Genom att undersöka förekomst (antal) och kondition (längd och vikt) hos fisken kan man se om miljön är störd.

2012-10-04

Anna och Patrik från EnviroPlanning inventerade i augusti 2012 flodpärlmussla nedströms Melltorps kraftverk i Säveån. Inventeringen gjordes på uppdrag av Trafikverket i samband med byggstart av bärighetsförstärkningen av Väg 1778. Bitvis var bottnarna idealiska för flodpärlmussla med sand, grus och mindre stenar. Trots det gjordes inga fynd av arten eller av andra stormusslor.

2012-06-20

EnviroPlanning inventerar fågelfaunan på Kornbyberget, Tanumshede på uppdrag av Trafikverket. Syftet är att undersöka effekter av ny väg E6 på fågelfaunan, och att inhämta kunskap inför framtida projekt. Kornbyberget har unika naturvärden i form av sin storlek, mångformighet och ostördhet. Till stor del utgörs Kornbyberget av ett stort sammanhängande skogs- och hällmarksområde dominerad av tall, med inslag av våtmarker och lövskogsmiljöer med framförallt krattek.

2012-06-04

Halten av bisfenol A i urin ökade med 4600 procent när fyra av Svenska Dagbladets reportrar åt mat från konservburkar i två dagar.Kemikalien bisfenol A är hormonstörande.

2012-05-21

De svenska vägkanterna har idag en yta motsvarande Öland och utgör ett viktigt habitat i landskapet. Vägkanterna har en artrik kärlväxtflora där rödlistade arter som trängts undan från jordbrukslandskapet förekommer.

Sidor