Aktuellt

2012-01-02

Livsmedelsverket publicerade under hösten en sammanställning av möjliga hälsorisker hos olika material som används i förpackningar och husgeråd som kommer i kontakt med livsmedel.

2012-01-02

I höst har Livsmedelsverket publicerat resultatet av en undersökning som SIK har utfört om hur stor klimatpåverkan olika livsmedelsförpackningar har.

2012-01-02

Regeringen har i december beslutat om ändring i trafikförordningen och vägmärkesförordningen, som innebär en kategorisering av tunnlar likvärdig med den i övriga Europa.

2012-01-02

Kemikalieinspektionen har analyserat elektriska och elektroniska leksaker och bedömt halterna av bl a bly, kvicksilver och flamskyddsmedel. Resultatet av analysen, som publicerades i oktober, visar att ca 30 procent av de testade produkterna innehåller otillåtna halter av bly.

2012-01-02

Naturvårdsverket följer förändringarna av nedfallet av metaller över Sverige och har vart 5:e år sedan 1975 utfört mätningar av metaller i mossa. Resultatet av undersökningen för 2010 har nu under hösten blivit klart.

Sidor