Aktuellt

2012-01-02

I höst har Livsmedelsverket publicerat resultatet av en undersökning som SIK har utfört om hur stor klimatpåverkan olika livsmedelsförpackningar har.

2012-01-02

Regeringen har i december beslutat om ändring i trafikförordningen och vägmärkesförordningen, som innebär en kategorisering av tunnlar likvärdig med den i övriga Europa.

2012-01-02

Kemikalieinspektionen har analyserat elektriska och elektroniska leksaker och bedömt halterna av bl a bly, kvicksilver och flamskyddsmedel. Resultatet av analysen, som publicerades i oktober, visar att ca 30 procent av de testade produkterna innehåller otillåtna halter av bly.

2012-01-02

Naturvårdsverket följer förändringarna av nedfallet av metaller över Sverige och har vart 5:e år sedan 1975 utfört mätningar av metaller i mossa. Resultatet av undersökningen för 2010 har nu under hösten blivit klart.

2011-05-15

Nu har Mattias Olsson och Helena Norin utrett och redovisat delar av en rapport om viltolyckor på järnväg som nu publiceras. Rapporten innehåller en undersökning med extra fokus på sambandet vegetation och påkörning av älg och rådjur.

Sidor