Hanna Oskarsson

Hanna Oskarsson är disputerad biolog med inriktning mot marin ekotoxikologi. Hennes avhandling undersöker effekter av läkemedel på vattenlevande djur och växter. Efter disputationen har Hanna arbetat med projektkoordinering vid Kungl. Vetenskapsakademien och handläggning kring nationella forskningsanslag. Hanna har god kunskap om kemikaliers spridning och påverkan på miljön, fältvana samt stor erfarenhet undervisning och rapportskrivning. Hon har ett brett kontaktnät och arbetar gärna med samverkan mellan olika parter. Hannas främsta specialistkunskaper finns inom ekotoxikologi, ekologi och marinbiologi.