Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Utveckling av ett webbaserat utvärderingssystem över hur ekosystemtjänster som levereras av vattenmiljöer påverkas vid exploatering. Både positiv och negativ påverkan analyseras genom frågor och en sammanställning presenteras. Utvärderingssystemet skapas i programmet filemaker.

Framtagande av fördjupad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för faunapassager för E6 vid Hallandsåsen. Målet med projektet är att minska vägens barriäreffekt på faunan, främst större klövvilt, samtidigt som trafiksäkerheten främjas genom mindre risk för viltolyckor. Till grund för åtgärdsförslagen ligger en analys av befintliga konstruktioners funktion för faunan. Denna analys utgår från data från viltkameraövervakning av fem befintliga vägportar.

Uppdragsledning i planeringsskede. Uppdraget innebär projektledning av Trafikverkets arbete med tillståndsansökan för vattenverksamhet, enligt 11 kap Miljöbalken, för två stycken nya transporttunnlar. EnviroPlanning är huvudkonsult och har som underkonsulter Bergab, ÅF, Idun Bäck arkitekt.

Miljöbyggledning i totalentreprenad i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av miljökritiska moment, kemikalieanvändning mm. Upprättande av handlingar vid ansökan om tillstånd/dispenser hos tillsynsmyndighet för de åtgärder som kräver detta samt övriga kontakter med tillsynsmyndigheterna.

Fältinventering och kartläggning av förekomster av jätteloka inom Västerås kommun. Upprättande av bekämpningsplan för arten. Planen behandlar även hur man bör arbeta med bekämpning i de fall andra invasiva arter förekommer på växtlokalerna. I planen presenteras dessutom ett förslag på prioritering av bekämpning vilken är framtagen genom analyser i GIS där modellparameterar utgörs av frekvens av individer av jätteloka, omgivande miljö, bostadsområden och utevistelseplatser samt spridningsvägar för arten.

Fältinventering av lavfloran i sex stadsdelskogar i Västerås med en sammanlagd yta av ca 175 ha. Noggrann eftersökning av naturvårdsarter.

Fältinventering och naturvärdesbedömning enligt SIS-svensk standard på fältnivå. Översiktlig inventering av djurs- och människors rörelsemönster på berget och analys av områdets vikt och samband med övrig grön infrastruktur. Åtgärdsförslag för att skydda, bevara och utveckla områdets värden.

Naturvärdesinventering inom utredningskorridor för ny vägsträckning av väg E20, delsträcka Vårgårda-Ribbingsberg. NVI omfattar en yta på cirka 980 ha. Metodik enligt fastställd SIS-standard på fältnivå.

Analyser av viltstråk, viltolyckor, samt förslag till viltanpassningar av befintliga konstruktioner och utredning av lokaliseringar av nya faunapassager för att minska barriärpåverkan på vilt och reducera antalet viltolyckor på väg 25 mellan Växjö och länsgränsen. Analyser omfattar fältstudier samt fjärranalys med GIS av HotSpots och relativa tätheter av viltolyckor.

Analyser av viltstråk, viltolyckor, samt förslag till viltanpassningar av befintliga konstruktioner och utredning av lokaliseringar av nya faunapassager för att minska barriärpåverkan på vilt och reducera antalet viltolyckor på E4 mellan Sjöboda och Ryd. Analyser omfattar fältstudier samt fjärranalys med GIS av HotSpots och relativa tätheter av viltolyckor.

Sidor