Beställarstöd Miljöspecialist i Arbetsplan och Bygghandling, E6/Väg 161, Ny Nordlänk Torp köpcentrum, Uddevalla

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012-

Utbyggnad av ny trafikled och trafikplats i samband med kraftig utbyggnad av Torp köpcentrum från en handelsyta om 80 000 m2 till 200 000 m2.Ledning av Trafikverkets miljöarbete, med expertstöd avseende samtliga miljöfrågor i projektet som innebär betydande miljöpåverkan. Huvudsakliga miljöfrågor är naturmiljö, kulturmiljö och komplicerad dagvattenproblematik. Leder arbete kring samrådshandling och kompensationsåtgärder för hasselsnok, referensprovtagning ytvatten, anmälningar vattenverksamhet och biotopskydd.

Kontaktperson: