Biologisk mångfald

Många arter är idag hotade och minskningen av den biologisk mångfalden räknas till ett av de största miljöhoten för 2000-talet. Globalt utrotas flera arter varje dag och oftast är det vi människor som är orsaken till detta. Orsaken till att arter försvinner kan vara klimatförändringar, infrastruktur som fragmenterar landskapet, utsläpp från industrier och reningsverk, och mycket annat. EnviroPlanning har kompetensen att bedöma ett område med avseende på biologisk mångfald samt föreslå åtgärder för att minska påverkan och bevara, eller förbättra, statusen. Vi gör lika gärna enstaka inventeringar som forskningsuppdrag.

Relaterade projekt

Framtagande av fördjupad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för faunapassager för E6 vid Hallandsåsen.

Fältinventering och kartläggning av förekomster av jätteloka inom Västerås kommun.

Fältinventering av lavfloran i sex stadsdelskogar i Västerås med en sammanlagd yta av ca 175 ha.

Fältinventering och naturvärdesbedömning enligt SIS-svensk standard på fältnivå.

Naturvärdesinventering inom utredningskorridor för ny vägsträckning av väg E20, delsträcka Vårgår

Analyser av viltstråk, viltolyckor, samt förslag till viltanpassningar av befintliga konstruktion

Analyser av viltstråk, viltolyckor, samt förslag till viltanpassningar av befintliga konstruktion

Faunaexpertis inom åtgärdsvalsstudie (ÅVS) där ekodukt över Söderleden i Mölndals stad utreds.

Förstudie och forskningsprojekt för att minska viltpåkörningar på järnväg.

Kartläggning och inventering av livsmiljöer för sandödla inför upprustning av Norra Bohusbanan.

Uppföljning av kompensationsåtgärder för hasselsnok som genomfördes i samband med anläggandet av

Fältinventering och naturvärdesbedömning inför sidoområdesåtgärder Väg 26 mellan Gullspång och Ot

Granskning av förenklad ÅVS som upprättats för att utreda barriäreffekter på fauna av väg 40.

Väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad har en hög trafikintensitet och belastas av många vilto

E20 i Västra Götalands län byggs om etappvis till bättre standard.

Naturvärdesinventering inom utredningskorridor för ny vägsträckning av väg 19, Hanaskog-Bjärlöv.

Naturvärdesinventering av skogsmark inför framtagande av nya detaljplaner.

Deltagit vid elfiske för miljöuppföljning i bäckar nedströms Landvetter flygplats.

Inhämtning av kunskapsunderlag gällande befintlig väg och geotekniska förutsättningar för byggnation av faunapassage.

Deltagit i elfiske i Lienbäcken och Lytorpsbäcken inom ramen för miljökontroll- och miljöuppföljningsprogram.

Restaurering av vattendrag för att ta bort vandringshinder.

Elfiskeundersökningar med utvärderingar och rapportering efter utbyggnad av väg E6 Pålen-Knäm.

Fördjupning och utvidgning av bristanalys för groddjur i Trafikverkets Region Väs

Fågelinventering enligt standardiserad metod för att undersöka effekter av ny väg E6, och att inhämta kunskap inför framtida projekt. Inventering av nattskärra nattetid, samt övrig fågelfauna under tidig morgon.

Medverkande i fältarbete och efterföljande arbete med dataanalys och framtagande av rapport.

Utläggning av natursten i Rallatebäcken som ett led i de återställningsarbeten vid utbyggnaden av E45 som har förekommit.

Uppdragsledare för nätprovfiske i Vallentunasjön i syfte att följa upp den biomanipulering av karpfiskbeståndet som skett de senaste åren.

Uppdragsledare för elfiskeundersökning av Issjöbäcken och Lindomeån som en del av Landvetter Flygplats miljökontrollprogram.

Biträdande handledare åt Nils-Erik Norrby, student inom biologiprogrammet vid Gotlands högskola.

Fågelinventering enligt standardiserad metod för att undersöka effekter av ny väg E6, och att inhämta kunskap inför framtida projekt. Inventering av nattskärra nattetid, samt övrig fågelfauna under tidig morgon.

En forskningsstudie om artdiversitet och skötselåtgärder av vägarnas sidoområden.

Expertstöd för arbete om viltvarningssystem. Kunskapssammanställning om viltvarningssystem, skrivning av kravspecifikationer för specifika lokaler där system skall sättas upp, Vägverkets stöd i inköpsprocessen, deltagare i uppföljningsprocessen.

Analys och skrivande av bristanalys för hjortdjur. I arbetet identifieras barriärer längs vägnätet och sedan skapas en prioriteringslista för åtgärdsprogram.

Naturinventering och naturvärdesbedömning av utredningsområde för utbyggnation av miljöanläggning.