Hållbar kemikalieanvändning

Kemikalier omger oss hela tiden, i allt från hårschampo och kläder till asfalt och betong. För att kunna tillverka alla varor utan att människa och miljö skadas behövs en ansvarsfull hantering av kemikalier. Då kan kemikalier i produktionen behöva bytas ut, andra metoder väljas eller fungerande rening krävas. För att avgöra när dessa åtgärder behöver vidtas krävs kunskap om kemikalierna i fråga. För att skydda miljön krävs ibland också kunskap om det ekosystem som riskerar att exponeras. Vi har stor erfarenhet av att utföra bedömningar av kemikaliers egenskaper och av att bedöma risken för miljön. Vi har också stor erfarenhet av att ta fram kemikaliekrav för leverantörer och att letar efter miljöanpassade alternativ.

Relaterade projekt

En utredning av luftkvaliteten i anslutning till planerat resecentrum.

Ekologisk riskbedömning av kemikalier som hanteras i stora mängder på en flygplats och som risker

Utredning med kemisk analys av förekommande metaller i vattenkranar.

Bedömning av ett flertal produkters överensstämmelse med Kemikaliesvepets kriterier.

Utredning av förekomsten av giftiga och skadliga ämnen i Göteborgs stads förskolor samt bedömning

Jämförelse av ingående bedömningsparametrar i kriterier från Natrue Natural Cosmetics och Ecocert

Identifiering av ingredienser i handdiskmedel i Italien med oönskade effekter på miljö och hälsa.

Åtgärdsförslag tas fram på vad som behöver fasas ut från en förskola på grund av ingående kemikal

Föreläsningar för förvaltningar, allmänhet och politiker om hur barns exponering för kemikalier i

Norska miljødirektoratet studerar med hjälp av EnviroPlanning vilka biomarkörer som är mest lämpa

Identifiering av ingredienser i flytande tvål i Italien med oönskade effekter på miljö och hälsa.

Hälso- och miljöbedömning av kemiska produkter som används inom Swedavias flygplatser.

Ekologisk riskbedömning av kemikalier som hanteras i stora mängder på en flygplats och som riskerar att nå miljön vid olyckor eller oväntade utsläpp.

Screening av betongtillsatser där återvunnen betong använts i infrastrukturbyggen eller lagts på deponier.

Beräkning av mängd och uppskattning av föroreningsgrad hos massor som behöver deponeras vid två alternativa sträckningar av en järnvägstunnel (Västlänken).

Inventering och provtagning av PCB och asbest i rivningsfastighet.

Underlag till kravställning i OTBV och tekniska lösningar för miljöåtgärder i förfrågningsunderlag för totalentreprenad 7 km ny väg 27, delen Viared-Kråkered. Särskild utredning kring åtgärder för hotade arter såsom hasselmus för att uppfylla villkor enligt lagstiftning och EU-direktiv.

Jämförelse av ingående bedömningsparametrar i kriterier från Bra Miljöval, GOTS och USDA och lättfattlig beskrivning av unika krav för respektive märkning.

Identifiering av möjliga metoder för omhändertagande av silverhaltig röntgenfilm. Bedömning av bästa möjliga teknik för att ta hand om röntgenfilm.

Uppdragsledare för Riskutredning farligt gods för ny detaljplan för del av Gamlestaden. Området berörs av fyra järnvägslinjer och en motorväg. Utredning av risknivå samt presentation av riskreducerande åtgärder.

Identifiering av ingredienser i tvättmedel i Italien, Spanien, Belgien och Portugal med oönskade effekter på miljö och hälsa.

Utformning av nya krav på kemikalier i Bra Miljöval-kriterier för textil. Stöd vid handläggning av ansökningar.

Framtagning av europeisk konsument- och miljörörelses syn på förbättringar som behövs i EU-blomman för tvål och schampo respektive målarfärg för inom- och utomhusbruk. Deltagande i EU-kommissionens arbetsgrupper.

Jämförelse av ingående bedömningsparametrar i kriterier från Bra Miljöval, GOTS och USDA och lättfattlig beskrivning av unika krav för respektive märkning.

Genomgång och korrigering av Naturskyddsföreningens hemsida med syfte att rätta föråldrad information och felaktigheter inom delar som rör kemikalier eller materialval.

Framtagning av europeisk konsument- och miljörörelses syn på förbättringar som behövs i EU-blomman för Detergent Ingredient Database. Deltagande i EU-kommissionens arbetsgrupper.

Miljöutredningen med beaktande av miljöaspekterna naturvärden, landskapsbild, rekreation, hälsa/säkerhet, dagvatten, översvämning, MKN för vatten samt påverkan på markavvattningsföretag och vattenområden.

Identifiering av möjliga metoder för omhändertagande av silverhaltig röntgenfilm. Bedömning av bästa möjliga teknik för att ta omhand röntgenfilm.

Utformning av krav för hormonstörande ämnen i Bra Miljöval-kriterier för kemiska produkter.

Bedömning av ansökningar till Bra Miljöval, för att kontrollera att innehåll i kemiska produkter uppfyller Bra Miljövals kriterier.