Miljösäkrad samhällsbyggnad

Människans utbredning är ofta ett hot mot den biologiska mångfalden, men det går att planera samhället på ett sätt så att påverkan på miljön minskar. Till exempel så kan vägar byggas så att djur kan passera på ett säkert sätt, vilket minskar risken för lokal utrotning då naturen stängslas in. Ett annat exempel är att leda om dagvattnet så att det inte skadar fisken i bäcken. Hur samhället byggs påverkar både människor och miljö. EnviroPlanning har erfarenhet av att vara miljö- och specialiststöd i stora och små projekt, och har stor erfarenhet av att vara beställarens miljöledare. I dessa projekt är det vanligt att EnviroPlanning jobbar mycket nära våra kunder.

Relaterade projekt

Uppdragsledning i planeringsskede.

Miljöbyggledning i totalentreprenad i byggskedet.

Miljöbyggledning under upprustning av Norra Bohusbanan mellan Överby och Skee.

Miljöbyggledare i totalentreprenad i byggskedet.

EnviroPlanning leder arbetet med Västlänkens Miljöprövningsuppdrag. Uppdraget innebär projektledning av Trafikverkets arbete med tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken och att pröva villkor för Västlänkens miljöfarliga verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken.

Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för ett större planområde i centrala Kun

Ny detaljplan för område i Kungälvs centralort som skall pröva möjligheterna att komplettera befi

Miljöbyggledning vid bygget av Väg 27 Viared-Kråkered, Borås.

Miljöstöd och miljöbyggledning vid bygget av en ny trafikplats och Nordlänk vid E6/Väg 161 vid Torp köpcentrum, Uddevalla.

Kontroll och expertstöd avseende märkningspliktiga produkter och dess kemikalieinnehåll. Övervakning och stöd vid provtagning och sanering av ferrokromslagg i anläggningsskedet

Upprättande av kontrollprogram för ytvatten vid bygge av väg 27 i Borås.

Sammanställning av miljöhänsyn ur MKB, Bårhultsmotet.

Miljöbyggledning samt ihämtning av kunskapsunderlag gällande markanvändning och rekommendationer för naturmark inför utredning av biotopåtgärder i byggskede.

Provtagning i fält i bäckar, analys med fältväska samt utvärdering av resultat.

Elfiske i Tannamsbäcken och Sältälven inom ramen för miljöuppföljningsprogram.

Referensprovtagning och analys av känsliga vattendrag med fältutrustning, kontroll av påverkan från dagvatten.

Projektledning MKB Station Korsvägen samt underlag Kulturmiljö, Naturmiljö, Rekreation.

Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan består av ett antal delprojekt som befinner sig i olika skeden. Åtgärderna är ett antal förbigångsspår, vändspår, samt andra ombyggnader för att öka banans kapacitet och robusthet. Emma jobbar i Trafikverkets projektledning med främst projekt i planskedet, men också med tillståndsfrågor och upphandling.

 

Specialiststöd inför och under utbyggnad av del av E45/dubbelspår Göteborg-Trollhättan. Biologisk byggledning under arbeten i vatten på inom olika delprojekt.

Specialiststöd under miljödomsansökan/förhandling samt biologisk byggledning under utförande av skredförebyggande åtgärder i Bäveån, Uddevalla.

Beställarstöd Miljöspecialist. Miljösamordning av miljöåtgärder i bygghandling och byggskede. Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av dagbok, kemikalieanvändning mm.

Inventering och naturvärdesbedömning av utredningsområde för utbyggnation av miljöanläggning.

Miljöstöd åt miljöbyggledare i byggskedet. Provtagning och av känsliga vattendrag med fältutrustning. Rådgivning vid faunaåtgärder.

Biträdande miljöledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden. Deltagande i miljöronder med miljöledare. Provtagning och analys av känsliga vattendrag med fältutrustning, kontroll av påverkan från dagvatten från öppna schakter och gjutning av betongkonstruktioner. Utformning av faunaåtgärder. Utformning av kompensationsåtgärder.

Projektansvarig vid sanering av den gamla färgfabriken i Älvängen.

Projektering av Brodalsravinen och Tösslandabäcken.

Uppdragsledare för miljöundersökning av Västra och Östra Ingsjön med åldersanalys och lever- och gonad somatiskt index i syfte att utröna eventuell påverkan från Landvetter Flygplats.

Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojekt på värdefulla natur- och kulturmiljövärden och kontroll av entreprenörens egenkontroll. Provtagning av känsliga vattendrag med fältutrustning, vattenprovtagning.

Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojekt på värdefulla natur- och kulturmiljövärden.

Teknikansvarig Miljö- och faunafrågor i framtagning av underlag inför totalentreprenad.

Uppdragsansvarig och författare till förstudie för ekodukt och andra åtgärder för faunan på befintlig E6 mellan Åbromotet – Kungsbacka norra.

Delförfattning av kontrollprogrammens utformning och genomförande.

Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsarbetet på värdefulla naturmiljövärlden. Leder miljöronder med beställare, entreprenör och tillsynsmyndighet.

Specialiststöd för beställare i projektet med rådgivning, utvärdering av tidplan, kalkylkostnader och genomförande frågor. Vägdragningen går genom det känsliga området Världsarv Tanum, med spår av människans brukande sedan 8000 år med bland annat stora områden med hällristningar och vidsträckta odlingslandskap.

Utbyggnad av ny trafikled och trafikplats i samband med kraftig utbyggnad av Torp köpcentrum från en handelsyta om 80 000 m2 till 200 000 m2.Ledning av Trafikverkets miljöarbete, med expertstöd avseende samtliga miljöfrågor i projektet som innebär betydande miljöpåverkan.

Beställarstöd Miljöspecialist och Byggledning Miljö under byggnadstiden. Omfattar ledning av Trafikverkets miljöarbete under byggskedet, med kontroll och expertstöd avseende samtliga miljöfrågor.

Handläggare i Förstudie omfattande ekoduktstudier av större faunapassage mellan Göteborg och Kungsbacka. Deltar i EnviroPlannings förstudie som handläggande konsult av momenten fyrstegspricipen, projektrisker Exonaut, konsekvensbedömning, planeringsfrågor samhälle, tidsplan, kostnadsanalys, genomförbarhet samt konsekvenser under byggtiden.

Teknikansvarig Miljö i framtagning av underlag inför totalentreprenad. Omfattar samordning och kvalitetsäkring av konsultens arbete under framtagning av underlag för upphandling av entreprenör. Specialiststöd avseende entreprenadjuridiska frågor som underlag till AF, TB mm. Projektet är ett pilotprojekt avseende ny entreprenadform för Trafikverket.

Teknikansvarig Miljö i framtagning av Förstudie och Genomförandestudie. Omfattar samordning och kvalitetsäkring av konsultens arbete under framtagning av Förstudien.

Teknikansvarig Miljö och MKB-ansvarig för miljöarbetet i järnvägsplan och systemhandling. Omfattar samordning och kvalitetsäkring av konsultens miljöarbete för deluppdrag Stations Korsvägen.

Miljösamordning av miljöåtgärder i bygghandling och byggskede. Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av dagbok, kemikalieanvändning mm.

Miljöuppföljning av artskyddade växter, groddjur, smådjurspassager, faunabro, biotopskydd och vattendrag med vandrande fisk.

Kompletterande inventering av grodor och utredning av placering grodpassage. Inventering av fridlyst växt, grönvit nattviol.

Deltar i EnviroPlannings förstudie som handläggande konsult, utredning av påverkan på friluftslivet i området.

Vägens påverkan på fågelfaunan i området av Kornbyberget. Nattfågelinventering av nattskärra samt övrig fågelfauna i området.

Naturinventering och naturvärdesbedömning av området.

Utbyggnad av ny trafikled och trafikplats i samband med kraftig utbyggnad av Torp köpcentrum från en handelsyta om 80 000 m2 till 200 000 m2.Ledning av Trafikverkets miljöarbete, med expertstöd avseende samtliga miljöfrågor i projektet som innebär betydande miljöpåverkan.

Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla naturvärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av dagbok, kemikalieanvändning mm.