Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Miljöbyggledning under upprustning av Norra Bohusbanan mellan Överby och Skee. Sandödlor finns i området och järnvägsbanan utgör en potentiell livsmiljö, och särskilda försiktighets- och kompensationsåtgärder för sandödla genomförs under byggtiden.

Faunaexpertis inom åtgärdsvalsstudie (ÅVS) där ekodukt över Söderleden i Mölndals stad utreds.

Förstudie och forskningsprojekt för att minska viltpåkörningar på järnväg.

Miljöbyggledare i totalentreprenad i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av dagbok, kemikalieanvändning mm. Miljöinformation för entreprenörer. Provtagning och analys av känsliga vattendrag med fältutrustning, kontroll av påverkan från dagvatten från öppna schakter och gjutning av betongkonstruktioner. Uppdragets anläggningskostnad ca 750 miljoner.

Kartläggning och inventering av livsmiljöer för sandödla inför upprustning av Norra Bohusbanan.

EnviroPlanning leder arbetet med Västlänkens Miljöprövningsuppdrag. Uppdraget innebär projektledning av Trafikverkets arbete med tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken och att pröva villkor för Västlänkens miljöfarliga verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken.

En utredning av luftkvaliteten i anslutning till planerat resecentrum. Mätningarna syftade till att klargöra områdets påverkan av luftmiljön samt förhållande till miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Ekologisk riskbedömning av kemikalier som hanteras i stora mängder på en flygplats och som riskerar att nå miljön vid olykor eller oväntade utsläpp.

Upprättande av kontrollprogram för ytvatten vid bygge av motorväg (E6) genom världsarvet Pålen-Tanumshede.Kontroll och expertstöd avseende märkningspliktiga produkter och dess kemikalieinnehåll.

Sidor