Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Vägens påverkan på fågelfaunan i området av Kornbyberget. Nattfågelinventering av nattskärra samt övrig fågelfauna i området.

Naturinventering och naturvärdesbedömning av området.

Framtagande av komplettering av kompensation för borttagande av åkerholme samt bäckar och diken. Utredning av lämplig placering av två dammar som blir biotop för groddjur samt utredning av lämpligt område att genomföra en engångsröjning av betesmark eller skogsmark.

Utbyggnad av ny trafikled och trafikplats i samband med kraftig utbyggnad av Torp köpcentrum från en handelsyta om 80 000 m2 till 200 000 m2.Ledning av Trafikverkets miljöarbete, med expertstöd avseende samtliga miljöfrågor i projektet som innebär betydande miljöpåverkan.

Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla naturvärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av dagbok, kemikalieanvändning mm.

Sidor