Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Undersökning av biomarkörer i fisk för att hitta orsak till populationsnedgång i en recipient för en flygplats.

Utredning med kemisk analys av förekommande metaller i vattenkranar. Uppdraget ingår i Naturskyddsföreningens arbete med TopTen, ett europeiskt projekt med syfte att peka ut de mest energieffektiva produkterna på marknaden.

Bedömning av ett flertal produkters överensstämmelse med Kemikaliesvepets kriterier. Arbetet inkluderade även kommunikation i leverantörskedjan för att erhålla information om fullständigt innehåll.

Utredning av förekomsten av giftiga och skadliga ämnen i Göteborgs stads förskolor samt bedömning av om denna risk hanteras på ett ändamålsenligt sätt av ansvariga förvaltningar/nämnder.

Jämförelse av ingående bedömningsparametrar i kriterier från Natrue Natural Cosmetics och Ecocert.

Identifiering av ingredienser i handdiskmedel i Italien med oönskade effekter på miljö och hälsa.

Åtgärdsförslag tas fram på vad som behöver fasas ut från en förskola på grund av ingående kemikaliers miljö- eller hälsoegenskaper. Åtgärdsförslagen riktar sig till offentliga upphandlare, förskolepersonal och föräldrar.

Föreläsningar för förvaltningar, allmänhet och politiker om hur barns exponering för kemikalier i vardagsmiljön kan minskas.

Uppföljning av kompensationsåtgärder för hasselsnok som genomfördes i samband med anläggandet av ny trafikplats och Nordlänk vid Torp, Uddevalla. Åtgärderna omfattar ny jaktmark och nya övervintringsplatser och skötsel av dessa under de närmsta tio åren. Uppföljningen görs 2015-2016 i samarbete med Naturcentrum som underkonsulter.

Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för ett större planområde i centrala Kungälv, invid E6. Frågeställningar som bevarandevärden, hälsa- och säkerhet samt avstämning av lokala miljömål beaktades.

Sidor