Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Ny detaljplan för område i Kungälvs centralort som skall pröva möjligheterna att komplettera befintlig miljö vid Kvarnkullen med bostäder. Området betecknas idag som parkmark och MKB ska belysa natur, kultur, rekreation, buller, luftföroreningar, dagvatten, ljusstörningar, risker farligt gods och förändring av stadsbilden.

Naturvärdesinventering av ca 12 ha utredningsområde inför planläggning av område för bostäder.

Miljöförutsättningarna finns med i åtgärdsvalsstudien som ska beskriva effekter och förslag till åtgärder. Miljöområden: ytvatten, grundvatten, naturvärden, kulturvärden, förorenad mark, buller. Planerade åtgärder är vänstersvängfält vid Färgelanda samt ny pendelparkering, GC-passage i plan samt ITS-lösning vid Ödeborgs kyrka.

Åtgärdsvalsstudien beskriver barriäreffekter och förslag till åtgärder som minskar och hanterar dessa vid Söderleden i Mölndals kommun. Söderleden är idag en barriär mellan de båda gröna kilarna Sandsjöbacka och Änggården.

Fältinventering och naturvärdesbedömning inför sidoområdesåtgärder Väg 26 mellan Gullspång och Otterbäcken, Gullspångs kommun.

Granskning av förenklad ÅVS som upprättats för att utreda barriäreffekter på fauna av väg 40.

Väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad har en hög trafikintensitet och belastas av många viltolyckor med framför allt älg, dovhjort, vildsvin och rådjur. EnviroPlanning utreder barriäreffekterna för faunan i syfte att minska viltolyckorna längs sträckan, samtidigt som antalet trafikdödade djur och risken för viltolyckor minskar. Syftet är att ta fram stråk och geografiska avgränsningar där det kan vara aktuellt att genomföra åtgärder för faunan.

E20 i Västra Götalands län byggs om etappvis till bättre standard. De planerade åtgärderna för sträckan i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 innefattar motorväg och mötesseparerad väg med mitträcke. Ombyggnationen innebär i flera fall nydragning av viltstängsel vilket ökar barriäreffekten för faunan. EnviroPlanning har upprättat en utredning som syftar till att säkerhetsställa den ekologiska konnektiviteten längs sträckan, samtidigt som antalet trafikdödade djur och risken för viltolyckor minskar.

Naturvärdesinventering inom utredningskorridor för ny vägsträckning av väg 19, Hanaskog-Bjärlöv. Metodik enligt fastställd SIS-standard på fältnivå.

Sidor