Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Naturvärdesinventering inom utredningskorridor för ny vägsträckning av väg 19, Hanaskog-Bjärlöv. Metodik enligt fastställd SIS-standard på fältnivå.

Naturvärdesinventering av skogsmark inför framtagande av nya detaljplaner. Metodik enligt fastställd SIS-standard på fältnivå med extra fokus på skyddsvärda träd.

Norska miljødirektoratet studerar med hjälp av EnviroPlanning vilka biomarkörer som är mest lämpade för miljöövervakning i olika ekosystem.

Miljöbyggledning vid bygget av Väg 27 Viared-Kråkered, Borås.

Miljöstöd och miljöbyggledning vid bygget av en ny trafikplats och Nordlänk vid E6/Väg 161 vid Torp köpcentrum, Uddevalla.

Identifiering av ingredienser i flytande tvål i Italien med oönskade effekter på miljö och hälsa.

Hälso- och miljöbedömning av kemiska produkter som används inom Swedavias flygplatser.

Kontroll och expertstöd avseende märkningspliktiga produkter och dess kemikalieinnehåll. Övervakning och stöd vid provtagning och sanering av ferrokromslagg i anläggningsskedet

Ekologisk riskbedömning av kemikalier som hanteras i stora mängder på en flygplats och som riskerar att nå miljön vid olyckor eller oväntade utsläpp.

Upprättande av kontrollprogram för ytvatten vid bygge av väg 27 i Borås.

Sidor