Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Naturvärdesinventering av skogsmark inför framtagande av nya detaljplaner. Metodik enligt fastställd SIS-standard på fältnivå med extra fokus på skyddsvärda träd.

Norska miljødirektoratet studerar med hjälp av EnviroPlanning vilka biomarkörer som är mest lämpade för miljöövervakning i olika ekosystem.

Miljöbyggledning vid bygget av Väg 27 Viared-Kråkered, Borås.

Miljöstöd och miljöbyggledning vid bygget av en ny trafikplats och Nordlänk vid E6/Väg 161 vid Torp köpcentrum, Uddevalla.

Identifiering av ingredienser i flytande tvål i Italien med oönskade effekter på miljö och hälsa.

Hälso- och miljöbedömning av kemiska produkter som används inom Swedavias flygplatser.

Kontroll och expertstöd avseende märkningspliktiga produkter och dess kemikalieinnehåll. Övervakning och stöd vid provtagning och sanering av ferrokromslagg i anläggningsskedet

Ekologisk riskbedömning av kemikalier som hanteras i stora mängder på en flygplats och som riskerar att nå miljön vid olyckor eller oväntade utsläpp.

Upprättande av kontrollprogram för ytvatten vid bygge av väg 27 i Borås.

Screening av betongtillsatser där återvunnen betong använts i infrastrukturbyggen eller lagts på deponier.

Sidor