Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Sammanställning av miljöhänsyn ur MKB, Bårhultsmotet.

Beräkning av mängd och uppskattning av föroreningsgrad hos massor som behöver deponeras vid två alternativa sträckningar av en järnvägstunnel (Västlänken).

Inventering och provtagning av PCB och asbest i rivningsfastighet.

Deltagit vid elfiske för miljöuppföljning i bäckar nedströms Landvetter flygplats.

Miljöbyggledning samt ihämtning av kunskapsunderlag gällande markanvändning och rekommendationer för naturmark inför utredning av biotopåtgärder i byggskede.

Inhämtning av kunskapsunderlag gällande befintlig väg och geotekniska förutsättningar för byggnation av faunapassage.

Provtagning i fält i bäckar, analys med fältväska samt utvärdering av resultat.

Deltagit i elfiske i Lienbäcken och Lytorpsbäcken inom ramen för miljökontroll- och miljöuppföljningsprogram.

Elfiske i Tannamsbäcken och Sältälven inom ramen för miljöuppföljningsprogram.

Underlag till kravställning i OTBV och tekniska lösningar för miljöåtgärder i förfrågningsunderlag för totalentreprenad 7 km ny väg 27, delen Viared-Kråkered. Särskild utredning kring åtgärder för hotade arter såsom hasselmus för att uppfylla villkor enligt lagstiftning och EU-direktiv.

Sidor