Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Framtagning av europeisk konsument- och miljörörelses syn på förbättringar som behövs i EU-blomman för Detergent Ingredient Database. Deltagande i EU-kommissionens arbetsgrupper.

Miljöutredningen med beaktande av miljöaspekterna naturvärden, landskapsbild, rekreation, hälsa/säkerhet, dagvatten, översvämning, MKN för vatten samt påverkan på markavvattningsföretag och vattenområden.

Identifiering av möjliga metoder för omhändertagande av silverhaltig röntgenfilm. Bedömning av bästa möjliga teknik för att ta omhand röntgenfilm.

Utformning av krav för hormonstörande ämnen i Bra Miljöval-kriterier för kemiska produkter.

Bedömning av ansökningar till Bra Miljöval, för att kontrollera att innehåll i kemiska produkter uppfyller Bra Miljövals kriterier.

Uppdrag åt Stora Projekt Göteborg som samordnare av kvalitets- och miljöledning samt risk- och arbetsmiljöfrågor för etapperna Torpa-Stenröset och Stenröset-Sjuntorpsvägen och Sjuntorpsvägen-Göteborgsvägen.

Samordnare av kvalitets- och miljöledning samt risk- och arbetsmiljöfrågor i produktionsskedet. 30-50% beläggning.

Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan består av ett antal delprojekt som befinner sig i olika skeden. Åtgärderna är ett antal förbigångsspår, vändspår, samt andra ombyggnader för att öka banans kapacitet och robusthet. Emma jobbar i Trafikverkets projektledning med främst projekt i planskedet, men också med tillståndsfrågor och upphandling.

 

Restaurering av vattendrag för att ta bort vandringshinder.

Elfiskeundersökningar med utvärderingar och rapportering efter utbyggnad av väg E6 Pålen-Knäm.

Sidor