Projekt

Här hittar du exempel på projekt som vi jobbat med nyligen. I menyn till höger väljer du det område du är mest intresserad av. Här nedanför finns de allra nyaste projekten.

Specialiststöd inför och under utbyggnad av del av E45/dubbelspår Göteborg-Trollhättan. Biologisk byggledning under arbeten i vatten på inom olika delprojekt.

Specialiststöd under miljödomsansökan/förhandling samt biologisk byggledning under utförande av skredförebyggande åtgärder i Bäveån, Uddevalla.

Beställarstöd Miljöspecialist. Miljösamordning av miljöåtgärder i bygghandling och byggskede. Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av dagbok, kemikalieanvändning mm.

Fördjupning och utvidgning av bristanalys för groddjur i Trafikverkets Region Väst. Inventering och sammanställning av potentiella konfliktlokaler mellan trafik och groddjur. 

Inventering och naturvärdesbedömning av utredningsområde för utbyggnation av miljöanläggning.

Fågelinventering enligt standardiserad metod för att undersöka effekter av ny väg E6, och att inhämta kunskap inför framtida projekt. Inventering av nattskärra nattetid, samt övrig fågelfauna under tidig morgon.

Medverkande i fältarbete och efterföljande arbete med dataanalys och framtagande av rapport.

Miljöstöd åt miljöbyggledare i byggskedet. Provtagning och av känsliga vattendrag med fältutrustning. Rådgivning vid faunaåtgärder.

Biträdande miljöledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden. Deltagande i miljöronder med miljöledare. Provtagning och analys av känsliga vattendrag med fältutrustning, kontroll av påverkan från dagvatten från öppna schakter och gjutning av betongkonstruktioner. Utformning av faunaåtgärder. Utformning av kompensationsåtgärder.

Projektansvarig vid sanering av den gamla färgfabriken i Älvängen.

Sidor