Tjänster

Många växter och djur är beroende av vatten som är fritt från föroreningar och kan flöda fritt. Samtidigt finns många vatten som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Vatten utsätts för påverkan från många håll, reningsverk, industrier och lantbruk är några exempel. Att vatten håller god kvalitet är viktigt inte bara för den biologiska mångfalden, utan även för människor eftersom vi nyttjar både matfisk och dricksvatten. 

Många arter är idag hotade och minskningen av den biologisk mångfalden räknas till ett av de största miljöhoten för 2000-talet. Globalt utrotas flera arter varje dag och oftast är det vi människor som är orsaken till detta. Orsaken till att arter försvinner kan vara klimatförändringar, infrastruktur som fragmenterar landskapet, utsläpp från industrier och reningsverk, och mycket annat. EnviroPlanning har kompetensen att bedöma ett område med avseende på biologisk mångfald samt föreslå åtgärder för att minska påverkan och bevara, eller förbättra, statusen. Vi gör lika gärna enstaka inventeringar som forskningsuppdrag.

Bygg- och anläggningsverksamhet kan innebära ingrepp i natur- och kulturmiljö, men det går att planera samhället på ett sätt så att påverkan minskar. Till exempel så kan vägar byggas så att djur kan passera på ett säkert sätt, vilket minskar risken för lokal utrotning då naturen stängslas in. Ett annat exempel är att leda om dagvattnet så att det inte skadar fisken i bäcken. Hur samhället byggs påverkar både människor och miljö. EnviroPlanning har erfarenhet av att delta i både planering och utförande av stora och små samhällsbyggnadsprojekt.

EnviroPlanning har erfarenhet av att vara projektledare samt miljö- och specialiststöd i stora och små projekt, och har stor erfarenhet av att vara beställarens miljöledare. I dessa projekt är det vanligt att EnviroPlanning jobbar mycket nära våra kunder.

Kemikalier omger oss, i allt från hårschampo och kläder till asfalt och betong. För att inte människa och miljö skall skadas behövs en ansvarsfull hantering av kemikalier. Då kan kemikalier behöva bytas ut, andra metoder väljas eller fungerande rening krävas. För att avgöra när dessa åtgärder behöver vidtas krävs kunskap om kemikalierna i fråga. För att skydda miljön krävs också kunskap om det ekosystem som riskerar att exponeras. Vi utför bedömningar av kemikaliers egenskaper och risken för miljön. Vi har också stor erfarenhet av att ta fram kemikaliekrav för leverantörer och att letar efter miljöanpassade alternativ.