Byggskede väg och järnväg

Under tiden som bygget av en väg eller järnväg fortgår finns en betydande risk för miljöskador. Därför är det viktigt att arbetet kontrolleras och att tillståndet i miljön följas under hela bygtiden. Entreprenören måste vidta olika skyddsåtgärder för att inte miljön ska skadas, men har inte alltid den kunskap som krävs för att vidta rätt åtgärder i olika situationer. EnviroPlanning har erfarenhet av arbete ute i fält där vi gör olika kontroller och samarbetar med både beställare och entreprenörer.

Tjänster

EnviroPlanning har erfarenhet av att delta på plats med miljökompetens under byggtiden. Våra erfarna konsulter kan då hjälpa både beställare och entrepenörer att utföra arbetet enligt gällande regler med avseende på miljöhänsyn. Det kan till exempel handla om att sätta upp staket runt skyddsvärda träd, att vid grävarbeten undvika att grumla vattendrag så att fisk påverkas, eller att ha kontroll på byggmaterial så att inga gifter sprids till grundvattnet.

Vid väg- och järnvägsbyggen blir det ibland nödvändigt att utföra arbete som syftar till att påverka grund- och ytvatten. Det kan till exempel handla om att leda bort eller ändra grundvattennivån, eller förändra djup eller läge av ett vattendrag. För att utföra denna typ av arbeten krävs ett tillstånd till vattenverksamhet. EnviroPlanning hjälper till med att formulera ansökan och att vidta åtgärder för att arbetet inte skall påverka vattenmiljön långsiktigt.