Ekologisk riskbedömning

En ekologisk riskbedömning utförs för att få en uppfattning om den förväntade negativa miljöpåverkan av en viss aktivitet. Oftast utförs en ekologisk riskbedömning före en aktivitet för att avgöra om risken är acceptabel, t.ex. för att godkänna en viss användning av en kemikalie, eller för att jämföra riskerna mellan olika alternativ. En ekologisk riskbedömning kan också utgå från en observerad miljöpåverkan med målet att identifiera orsaken. Ekologisk riskbedömning är en integrerad del av EU’s kemikalielagstiftning (REACH) men kan även användas för andra typer av miljöpåverkan.

Kontaktperson: 

Tjänster

EUs kemikalielagstiftning (REACH) bestämmer, utifrån volymer, vilken nivå av registrering och godkännande som behövs för olika ämnen. EnviroPlanning kan hjälpa företag att identifiera vilket dataunderlag som behövs för att klara kraven.

Kontaktperson:

En retrospektiv ekologisk riskbedömning utförs för att ta reda på orsaken till en observerad skada i naturen. Det kan handla om att bottenfaunan i ett vattendrag är förändrad eller att fisken uppvisar skador. Genom att titta på de avlopp som når vattnet, och utföra en ekologisk riskbedömning för de kemikalier som ingår, så kan man bedöma risken att det är dessa ämnen som orsakar problemen. Ibland kan det också bli nödvändigt med uppföljande mätningar, till exempel av kemikaliehalter eller en kontroll av fiskens hälsa. Konsulter på EnviroPlanning har erfarenher av denna typ av undersökningar för avloppsvatten, dagvatten och lakvatten från deponi.

En verksamhet som släpper ut avloppsvatten i ett vattendrag har alltid en miljöpåverkan. Ibland kan miljöpåverkan vara så liten att inga åtgärder behöver vidtas för att minska den. I andra fall är påverkan större och rening eller omledning av vattnet till kommunalt reningsverk kan vara nödvändigt. För att avgöra om åtgärder är nödvändiga krävs en ekologisk riskbedömning där halterna av kemikalier i avloppsvattnet relateras till deras giftighet och känsligheten hos det aktuella ekosystemet. Metoden kan också användas för att beräkna effekterna av ett oavsiktligt utsläpp, till exempel vid läckage från en tank. Resultatet av riskbedömningen kan då användas för att avgöra vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. EnviroPlanning har god erfarenhet av att utföra denna typ av undersökningar.