Ekologisk riskbedömning för recipienter

En verksamhet som släpper ut avloppsvatten i ett vattendrag har alltid en miljöpåverkan. Ibland kan miljöpåverkan vara så liten att inga åtgärder behöver vidtas för att minska den. I andra fall är påverkan större och rening eller omledning av vattnet till kommunalt reningsverk kan vara nödvändigt. För att avgöra om åtgärder är nödvändiga krävs en ekologisk riskbedömning där halterna av kemikalier i avloppsvattnet relateras till deras giftighet och känsligheten hos det aktuella ekosystemet. Metoden kan också användas för att beräkna effekterna av ett oavsiktligt utsläpp, till exempel vid läckage från en tank. Resultatet av riskbedömningen kan då användas för att avgöra vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. EnviroPlanning har god erfarenhet av att utföra denna typ av undersökningar.