Flora- och faunainventeringar

För att skydda den biologiska mångfalden är det viktigt att i första hand skydda de områden som har höga naturvärden. Hit räknas områden som hyser rödlistade arter eller arter som på annat sätt är skyddade enligt lag eller kräver särskild hänsyn. Att kunna identifiera ovanliga eller rödlistade arter är därför av avgörande betydelse för naturvård och samhällsplanering. I många fall krävs det ett tränat öga för att avgöra om ett område har höga naturvärden. EnviroPlanning har stor erfarenhet av att hitta hotade och sällsynta arter och förstå deras livsbetingelser, såväl på land som i vatten.

Tjänster

Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta, dvs. skyddade av artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att fånga, döda, flytta eller förstöra fladdermössens boplatser. Dessa nattlevande djur artbestäms och inventeras med hjälp av ultraljudsdetektorer. EnviroPlanning kan erbjuda tjänster inom alla områden där det finns behov av att utreda och/eller inventera fladdermusfaunan, som exempelvis vid vindkraftsprojekt, detaljplanearbete eller allmänna artkarteringar/uppföljningsprogram.

Kontaktperson:

EnviroPlanning utför undersökningar av vattendrag där förekomsten av olika naturtyper, t.ex. lekbottnar, registreras.

Förändringar i bottenfaunan kan tyda på någon form av miljöstörning. EnviroPlanning har erfaren personal för att genomföra undersökningar av bottenfauna i olika typer av vattendrag.

Video, Inventering av flodpärlmussla

Fåglar kan vara känsliga för förändringar i miljön som uppstår vid olika aktiviteter. För att avgöra vad det finns för fåglar i ett område, och om några av dessa är extra skyddsvärda, behöver en inventering av fågelfaunan göras. EnviroPlanning har stor erfarenhet av att inventera fåglar, till exempel i samband med olika infrastrukturprojekt

Video, Inventering av Nattskärra

Vattenmiljön är lite speciell att övervaka eftersom vi oftast inte med blotta ögat kan se om en bäck eller en sjö är påverkad av mänsklig aktivitet. I vattenmiljön finns det många anledningar att hålla lite koll på hur fisken mår. Flera fiskarter är till exempel ekonomiskt viktiga för såväl yrkes- som fritidsfisket. Dessutom har många fiskarter en viktig roll i ekosystemet genom sin plats i näringskedjan.

För att undersöka hur mycket, och vilken sort, fisk det finns under vattenytan används i huvudasak två olika metoder, elfiske och nätfiske. Elfiske lämpar sig för rinnande vatten där fisken på en viss sträcka fångas in med hjälp av att ett elektriskt fält genereras som bedövar fisken. Nätfiske används i sjöar och i kusten för att se hur mycket fisk det finns och vad det är för sammansättning av arter.

Video, Elfiske