Miljöhänsyn i samhällsplaneringen

Bevarande av naturmiljö och ekologiska tjänster står alltid i kontrast till samhällets expandering. Genom att ta hänsyn till miljön tidigt i planeringen går det dock att minska skadan på miljön på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Exempelvis kan man vid ett nytt vägbygge dra vägen på olika sätt så att värdefulla biotoper bevaras eller så att det bildas naturliga platser där djur kan korsa vägen. Om man missar att ta hänsyn till miljön i planeringen kan det bli mycket dyrt att åtgärda det i efterhand då vägen redan är byggd och skadan på naturen har skett.

Tjänster

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utförs för att skapa en helhetsbild av miljöpåverkan från en planerad verksamhet. För alla planerade verksamheter som har betydande miljöpåverkan krävs en MKB som en del i tillståndsprocessen, vilket regleras av miljöbalken. EnviroPlanning har erfarenhet av MKB vid olika samhällsbyggnadsprojekt. Vi kan både ta fram den information som krävs, till exempel genom naturvärdesinventeringar, och sätta ihop informationen till en MKB. Genom vår kombinerade natur- och kulturmiljökompetens kan vi ge en bred analys som tar hänsyn till natur- och kulturvärdens samverkan i landskapet.

Vi utför granskning av förfrågningsunderlag med avseende på bland annat olika miljöåtgärders genomförbarhet och kalkylerbarhet.

Kontaktperson:

EnviroPlanning har lång erfarenhet av att utföra olika typer av förstudier och utredningar, till exempel väg- och järnvägsutredningar, arbets- och järnvägsplaner, systemhandlingar samt bygghandlingar.

Kontaktperson:

När man bygger väg och järnväg är det viktigt att miljöhänsyn kommer in redan på planeringsstadiet. Bygg- och anläggningsverksamhet innebär ofta ingrepp i natur- och kulturmiljö. För att minimera bestående skador i miljön är miljösäkring från projekteringsfas till färdigt objekt oerhört viktigt. EnviroPlanning fungerar som miljöstöd/ specialiststöd i stora projekt och har stor erfarenhet av att vara beställarens miljöledare. I dessa projekt jobbar EnviroPlanning mycket nära våra kunder.

Kontaktperson:

EnviroPlanning tillhandahåller specialister som kan hjälpa till vid beställning av produkter och tjänster med avseende på miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Kontaktperson: