Miljöövervakning

Vid olika typer av åtgärder och ingrepp i miljön är det viktigt att följa upp vad som händer med djur och växter i det påverkade området. Ibland kan det handla om att följa upp en förväntad förbättring, till exempel efter att ett nytt naturreservat har bildats. Det kan också handla om exploateringar i miljön där det är viktigt att följa upp hur naturvärden utvecklas. Miljövervakningen är ofta bred och syftar till att fånga upp alla de påverkansfaktorer man kan förvänta sig. Om det visar sig att utvecklingen varit negativ kan miljöövervakningen spetsas till för att identifiera orsaken till detta. EnviroPlannintg har lång erfarenhet av miljöövervakning och arbetar både på land och i vatten.

Tjänster

För att säkert veta hur miljön påverkas av en viss aktivitet eller händelse krävs det ofta att en nogrannt genomtänkt studie görs. Ett exempel på en metod som kan användas är Before-After-Control-Impact (BACI). Det undersökta området övervakas då innan och efter aktiviteten, och resultaten jämförs med ett opåverkat kontrollområde. BACI kan användas med många olika metoder för miljöövervakning, till exempel florainventering, elfiske och miljögiftsanalyser.