Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) utförs enligt Svensk Standard för att klassificera naturområden med utgångspunkt i deras naturvärden. Bedömningen görs i första hand utifrån vilka arter (eller artgrupper) som har finns i området, t.ex. med utgångspunkt i tidigare genomförda inventeringar. Utöver förekomsten av arter bedöms möjligheten för arter att etablera sig i området med utgångspunkt i vilka lämpliga biotoper som finns. EnviroPlanning har erfaren personal som utför naturvärdesbedömningar såväl på land som i vatten.

Tjänster

Ekosystemtjänster är de tjänster naturen förser oss med. De mest självklara tjänsterna är då vi plockar ut något ur naturen (t.ex. då havet förser oss med mat), eller då vi släpper ut något till naturen (t.ex. då en sjö tar emot avloppsvatten). Men många viktiga ekosystemtjänster är betydligt mer komplexa än så, t.ex. rening av dagvatten som passerar en våtmark, insekter som pollinerar fruktträd, gröna växter som tar upp koldioxid och bildar syre, samt en mängd andra funktioner som r viktiga för vår överlevnad. Att vi ska nyttja, men inte överutnyttja, dessa ekosystemtjänster är en förutsättning för vårt framtida välstånd på jorden. Ingrepp i naturen som kan påverka ekosystemets funktion kräver därför alltid ett gediget beslutsunderlag, något som kan tas fram av EnviroPlanning.

Våra produkter inom ekosystemtjänster  är:

  · Inventering och miljöbedömningar av värdefull naturmiljö
    på land, i sötvatten och i havsmiljö
  · Utredning/analyser av vattenkraft, vindkraft, dricksvatten och luft.
  · Ekologisk riskbedömning där olika former av nyttjande vägs mot varandra för att hitta det bästa alternativet.