Miljöbyggledning, E45, delen Älvängen-Kärra

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012-

Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojekt på värdefulla natur- och kulturmiljövärden. Miljöronder med entreprenör och daglig tillsynsverksamhet ute på byggarbetsplatsen. Provtagning av känsliga vattendrag med fältutrustning, vattenprovtagning, biotopvårdsarbeten och utarbetande av kontrollprogram för vattendrag.

Projektering av tre groddjursdammar, ett grundområde för fiskyngel i samband med omgrävningen av Gårdaån samt tre habitatförbättrande åtgärder i tre olika vattendrag.

Byggledare Mark under senare delen av hösten 2012.

Dela