Övergripande planering av faunaåtgärder, E20 Västra Götaland

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2013-

E20 i Västra Götalands län byggs om etappvis till bättre standard. De planerade åtgärderna för sträckan i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 innefattar motorväg och mötesseparerad väg med mitträcke. Ombyggnationen innebär i flera fall nydragning av viltstängsel vilket ökar barriäreffekten för faunan. EnviroPlanning har upprättat en utredning som syftar till att säkerhetsställa den ekologiska konnektiviteten längs sträckan, samtidigt som antalet trafikdödade djur och risken för viltolyckor minskar. Syftet är att ta fram stråk och geografiska avgränsningar där det kan vara aktuellt att genomföra åtgärder för faunan.

Projektet ligger på en övergripande landskapsskala, men även analys av delsträckor, och inbegriper klövvilt, stora rovdjur, groddjur och arter i gräsdominerade marker såsom dagfjärilar och steklar.

Dela