Bild Ekosystemtjänster

Verktyg för strukturerad analys av ekosystemtjänster

EnviroPlanning har tillsammans med DHI Sverige AB utvecklat ett digitalt utvärderingsverktyg för hur ekosystemtjänster påverkas i samband med förändrad markanvändning eller förändringar av t.ex. utsläpp, avlopp eller bullernivå.

Verktyget är utvecklat på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Det heter VEsta och finns tillgängligt på HaV:s hemsida : VEsta

Du kan använda VEsta i en mängd olika situationer för att få en övergripande indikativ bild av ekosystemtjänstpåverkan vid en förändring.
VEsta kan exempelvis användas när:
- en brygga ska anläggas.
- hus och andra byggnader ska byggas.
- mindre detaljplaner tas fram.
- verksamheter ska etableras.

VEsta beskriver hur ekosystemtjänster påverkas positivt eller negativt. VEsta genererar även en resultatrapport samt illustrativa figurer över hur påverkan ser ut.

Behöver ni stöd vid användning av VEsta, kontakta Sofia Berg så hjälper hon er vidare.

Dela