Viltsäker järnväg

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2014-2018

Viltpåkörningar på järnväg är problematiskt på flera sätt. Olyckorna innebär lidande och död för faunan, men även stora kostnader för samhället när tåg behöver repareras. I projektet kommer ett antal sträckor med hög olycksbelastning med framförallt älg att byggas om för att minska påkörningsrisken. Viltstängsel kommer leda djuren till specifika testplatser, utformade som faunapassager i plan. Testplatserna är till för att bibehålla de ekologiska sambanden i landskapet, men är även provplatser för att analysera och bedöma teknisk utrustning för viltavvärjning. Vid dessa provplatser skall teknisk utrustning skrämma bort djuren före tågens ankomst. Projektet drivs tillsammans med SLU och innefattar forskning och utredning av vilt och järnväg, men även stöd för framtagande av järnvägsplan. I referensgruppen sitter Trafikverket och SJ.

Förstudien genomförts under 2014-15. Forskningsprojektet genomförs 2015-18.

Dela