Hanna Oskarsson

hanna.oskarsson@enviroplanning.se
0709 10 55 46

Hanna Oskarsson är disputerad biolog med inriktning mot marin ekotoxikologi. Hennes avhandling undersöker effekter av läkemedel på vattenlevande djur och växter. Efter disputationen har hon arbetat med projektkoordinering och handläggning kring nationella forskningsanslag.

Hanna arbetar med olika typer av miljöutredningar och kemikaliebedömningar och har hjälpt både företag, organisationer och myndigheter i olika miljöfrågor och i deras arbete mot hållbar kemikalieanvändning. Hanna har ett brett kontaktnät och god kunskap om miljöfarliga kemikalier, deras spridningsvägar till miljön och påverkan på människa, djur och natur. Hon har även fältvana och stor erfarenhet av rapportskrivning, undervisning och samverkan mellan olika parter. Hannas främsta specialistkunskaper finns inom ekotoxikologi, ekologi och marinbiologi.