Norea Hellberg

norea.hellberg@enviroplanning.se
0730-51 72 55

Norea Hellberg är utbildad geograf med en masterexamen vid Göteborgs universitet. Hon har under utbildningen specialiserat sig mot geografiska informationssystem (GIS) och mot ekosystemtjänster i en hållbar stadsutveckling. Hon har läst kurser inom bland annat GIS, stadsklimat och klimatplanering, klimatdataanalys och miljörätt.

Norea har tidigare arbetat som projektingenjör på enheten Miljö och Arkitektur på Trafikverkets kontor i Göteborg. Där har hon hanterat miljöfrågor som uppkommer i väg- och järnvägsprojekt samt i det strategiska interna miljöarbetet. Det har bland annat inkluderat granskning av miljökonsekvensbeskrivningar och andra miljödokument, framtagande av uppdragsbeskrivningar, samt ansvar för framtagande av en kostnadsbedömning av miljöåtgärder inom infrastrukturprojekt.

På EnviroPlanning arbetar Norea främst med GIS-analyser och kartproduktion, men har även ett stort intresse för biologisk mångfald i samhällsplanering, ekosystemtjänster och grönstrukturplaner.