Resultat för: Naturinventeringar

Lokalt åtgärdsprogram för Kålleredsbäcken

På uppdrag av Mölndals stad under 2021 utförde EnviroPlanning extensiva undersökningar i syfte att förbättra miljökvalitetsnormerna (MKN) för Kålleredsbäcken.

Undervattensinventering

Nya byggnationer kräver ofta förundersökningar av det biologiska livet innan påbörjan, extra fokus läggs ofta på att identifiera nyckelarter och skyddsvärda biotoper.

Groddjursinventering i Falköping

Strax nordost om Falköping finns en skjutbana där anläggning av bullervallar planerades. EnviroPlanning fick därför i uppdrag av kommunen att utreda förekomst av groddjur innan eventuell anläggning.

Fladdermöss i kyrkor, Falkenbergs pastorat

På uppdrag av Falkenbergs kommun och svenska kyrkan under 2023 utförde EnviroPlanning genomsök och inspelning av fladdermöss vid 28 kyrkor samt vid ett skogskapell inom Falkenbergs pastorat.

Knölnate i Rosenlundskanalen

Den fridlysta och rödlistade vattenväxten knölnate har för första gången hittats i Rosenlundskanalen i Göteborg. Det var två av EnviroPlannings akvatiska biologer, Amanda Gudmundson och Patrik Lindberg, som påträffade den sällsynta arten under en inventering med vattenkikare.

Övergödning i Hargsjön

EnviroPlanning har genom beviljat LOVA-anslag haft ansvaret för reduktionsfiske av Hargsjön, med syfte att åtgärda problematiken, där mer än 22 ton vitfisk har tagits upp över två år.

Sandsjöbacka ekodukt

Ekodukten är särskild i sitt slag med tanke på det ambitiösa miljöuppföljningsprogram som togs fram i samband med byggnationen och EnviroPlanning var med i arbetet från dag ett. Uppföljningsprogrammet avslutades 2023. Delrapporter har publicerats löpande och under första halvan av 2024 sammanställs alla slutgiltiga resultat.