Resultat för: Hållbar kemikalieanvändning

Aminers påverkan på pollinatörer

EnviroPlanning har på uppdrag åt Öresundskraft utrett om installation av koldioxidavskiljning på Filbornaverket kan medföra att pollinatörer påverkas negativt ur ett ekotoxikologiskt perspektiv.

 

Viltvarning vid väg och järnväg

EnviroPlanning arbetar tillsammans med SLU och Trafikverket i forsknings- och utvecklingsprojekt där nya metoder tas fram för att minska antalet vilt- och renolyckor. Detta uppmärksammar Svenska institutet (sweden.se) på sin instagram och facebooksida!

Lokalt åtgärdsprogram för Kålleredsbäcken

På uppdrag av Mölndals stad under 2021 utförde EnviroPlanning extensiva undersökningar i syfte att förbättra miljökvalitetsnormerna (MKN) för Kålleredsbäcken.

Undervattensinventering

Nya byggnationer kräver ofta förundersökningar av det biologiska livet innan påbörjan, extra fokus läggs ofta på att identifiera nyckelarter och skyddsvärda biotoper.

Groddjursinventering i Falköping

Strax nordost om Falköping finns en skjutbana där anläggning av bullervallar planerades. EnviroPlanning fick därför i uppdrag av kommunen att utreda förekomst av groddjur innan eventuell anläggning.

Fladdermöss i kyrkor, Falkenbergs pastorat

På uppdrag av Falkenbergs kommun och svenska kyrkan under 2023 utförde EnviroPlanning genomsök och inspelning av fladdermöss vid 28 kyrkor samt vid ett skogskapell inom Falkenbergs pastorat.

Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun

EnviroPlanning har under hösten 2021 genomfört en kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun, där hela 903 våtmarker med bedömd påverkan (exempelvis från diken, torvtäkt och körskador) kunde identifieras. Den totala ytan av dessa uppgår till 41,5 km2, vilket är ca 14% av hela kommunen!

Övergödning i Hargsjön

EnviroPlanning har genom beviljat LOVA-anslag haft ansvaret för reduktionsfiske av Hargsjön, med syfte att åtgärda problematiken, där mer än 22 ton vitfisk har tagits upp över två år.

Sandsjöbacka ekodukt

Ekodukten är särskild i sitt slag med tanke på det ambitiösa miljöuppföljningsprogram som togs fram i samband med byggnationen och EnviroPlanning var med i arbetet från dag ett. Uppföljningsprogrammet avslutades 2023. Delrapporter har publicerats löpande och under första halvan av 2024 sammanställs alla slutgiltiga resultat.