Projekt

Här kan du läsa mer om några utvalda projekt där vi har fått vara med och bidra med vår kunskap. För att lättare hitta det du söker kan du filtrera projekten efter tjänsteområde.

Aminers påverkan på pollinatörer

EnviroPlanning har på uppdrag åt Öresundskraft utrett om installation av koldioxidavskiljning på Filbornaverket kan medföra att pollinatörer påverkas negativt ur ett ekotoxikologiskt perspektiv.

 

Viltvarning vid väg och järnväg

EnviroPlanning arbetar tillsammans med SLU och Trafikverket i forsknings- och utvecklingsprojekt där nya metoder tas fram för att minska antalet vilt- och renolyckor. Detta uppmärksammar Svenska institutet (sweden.se) på sin instagram och facebooksida!

Lokalt åtgärdsprogram för Kålleredsbäcken

På uppdrag av Mölndals stad under 2021 utförde EnviroPlanning extensiva undersökningar i syfte att förbättra miljökvalitetsnormerna (MKN) för Kålleredsbäcken.

Undervattensinventering

Nya byggnationer kräver ofta förundersökningar av det biologiska livet innan påbörjan, extra fokus läggs ofta på att identifiera nyckelarter och skyddsvärda biotoper.

Groddjursinventering i Falköping

Strax nordost om Falköping finns en skjutbana där anläggning av bullervallar planerades. EnviroPlanning fick därför i uppdrag av kommunen att utreda förekomst av groddjur innan eventuell anläggning.

Fladdermöss i kyrkor, Falkenbergs pastorat

På uppdrag av Falkenbergs kommun och svenska kyrkan under 2023 utförde EnviroPlanning genomsök och inspelning av fladdermöss vid 28 kyrkor samt vid ett skogskapell inom Falkenbergs pastorat.

Knölnate i Rosenlundskanalen

Den fridlysta och rödlistade vattenväxten knölnate har för första gången hittats i Rosenlundskanalen i Göteborg. Det var två av EnviroPlannings akvatiska biologer, Amanda Gudmundson och Patrik Lindberg, som påträffade den sällsynta arten under en inventering med vattenkikare.

Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun

EnviroPlanning har under hösten 2021 genomfört en kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun, där hela 903 våtmarker med bedömd påverkan (exempelvis från diken, torvtäkt och körskador) kunde identifieras. Den totala ytan av dessa uppgår till 41,5 km2, vilket är ca 14% av hela kommunen!

Övergödning i Hargsjön

EnviroPlanning har genom beviljat LOVA-anslag haft ansvaret för reduktionsfiske av Hargsjön, med syfte att åtgärda problematiken, där mer än 22 ton vitfisk har tagits upp över två år.

MKB Skövde flygplats

I nära samarbete med Skövde kommun har EnviroPlanning varit uppdragsledare för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som togs fram i samband med omställningen av Skövde flygplats till industriverksamheter.