Dispens- och tillståndsansökan naturreservat

I samband med stora projekt som t.ex. detaljplaner, väg- och järnvägsbyggen, vindkraftsetableringar m fl blir det ibland nödvändigt att utföra arbeten som kan påverka syftet med naturreservatet. Det kan exempelvis handla om att mark inom reservatet behöver användas för att bygga eller reparera en väg eller järnväg. För att utföra denna typ av åtgärd kan det krävas dispens eller tillstånd från naturreservatets föreskrifter. EnviroPlanning hjälper till med att formulera ansökan och att vidta skyddsåtgärder för att åtgärderna inte ska påverka skyddsvärdena långsiktigt.