Dispensansökan artskyddsförordningen, artskyddssamråd (enligt 12 kap 6 § miljöbalken)

I samband med stora projekt som t. ex. detaljplaner, väg- och järnvägsbyggen, vindkraftsetableringar m fl blir det ibland nödvändigt att utföra arbeten som kan påverka syftet med artskydds-bestämmelserna. Det kan ex handla om att diken eller våtmarker med anslutande närmiljöer, där det finns groddjur, behöver påverkas. För att utföra denna typ av åtgärd krävs dispens från artskyddsbestämmelserna alternativt ett samråd enligt 12 kap 6 § i miljöbalken. EnviroPlanning hjälper till med att formulera ansökan och att vidta skyddsåtgärder för att åtgärderna inte ska påverka skyddsvärdena långsiktigt.