Dispensansökan biotopskydd

I samband med stora projekt som ex detaljplaner, väg- och järnvägsbyggen, vindkraftsetableringar m. fl. blir det ibland nödvändigt att utföra arbeten som kan påverka syftet med biotopkydds-bestämmelserna. Det kan t. ex. handla om att stenmurar eller alléer behöver påverkas eller tas bort. För att utföra denna typ av åtgärd krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna. EnviroPlanning hjälper till med att formulera ansökan och att vidta skyddsåtgärder för att åtgärderna inte ska påverka skyddsvärdena långsiktigt.