Dispensansökan strandskydd

I samband med stora projekt som ex detaljplaner, väg- och järnvägsbyggen, vindkraftsetableringar m. fl. blir det ibland nödvändigt att utföra arbeten som kan påverka syftet med strandskydds-bestämmelserna. Det kan t.ex. handla om att bebygga ett strandskyddsområde som tidigare varit helt oexploaterat. För att utföra denna typ av åtgärd krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna. EnviroPlanning hjälper till med att formulera ansökan och att vidta skyddsåtgärder för att åtgärderna inte ska påverka skyddsvärdena långsiktigt.