Fiske och vattenvård

Fiskar och andra arter som lever vatten hotas ofta av olika typer av exploateringsprojekt. Det kan vara vattenkraftverk som omöjliggör vandring för lax eller utsläpp av kemikalier och andra föroreningar från industrier eller infrastruktur. Vi inventerar vattendrag och tar prover för att analysera vattenkemi, växtplankton, bottenfauna och genomför elfisken. Med det som grund kan vi ta fram förslag till restaureringsåtgärder, anlägga av fiskpassager och utveckla av fisket som resurs.