Tillståndsansökan Natura 2000

I samband med stora projekt som ex detaljplaner, väg- och järnvägsbyggen, vindkraftsetableringar m fl blir det ibland nödvändigt att utföra arbeten som kan påverka syftet med bestämmelserna om Natura 2000. Det kan ex handla om att mark inom Natura 2000-området behöver användas för att bygga eller reparera en väg eller järnväg. För att utföra denna typ av åtgärd krävs oftast tillstånd från bestämmelserna om Natura 2000. EnviroPlanning hjälper till med att formulera ansökan och att vidta skyddsåtgärder för att åtgärderna inte ska påverka skyddsvärdena långsiktigt.